1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) společnosti DyCom Group, s.r.o. se sídlem Karlovy Vary, Jenišov 187, PSČ 360 01
IČO: 263 55 400, DIČ: CZ263 55 400

DyCom Group, s.r.o. je zastoupena Romanem Růžkem jednatelem, a registrovaná u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14999 (dále jen jako „prodávající”) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese: https://www.dycom.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu”).

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na:  https://www.dycom.cz (dále jen „webová stránka”) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícími, jež jsou spotřebiteli ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Obč.Z“). Na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem (osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího a jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti)  se vztahují tyto obchodní podmínky pouze v omezeném rozsahu

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se neaplikují čl. 8. a 9. těchto VOP. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit práva ze skrytých vad ve lhůtě do šesti měsíců ode dne převzetí zboží. Ve zbytku se aplikují na vztah mezi prodávajícím a kupujícím všechna ustanovení těchto VOP, ledaže se některá ustanovení týkají pouze spotřebitelů.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Kupující může provádět objednávání zboží bez nutnosti registrace přímo z webového rozhraní obchodu. V takovém případě je mu na základě údajů poskytnutých při objednání zboží automaticky vytvořen uživatelský účet a přístup do uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet”).

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce je vytvořen uživatelský účet a kupující může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující též provádět objednávání zboží.

Při objednávání zboží a při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 Obč.Z., platí, že vystavené zboží v e-shopu, resp. na výše uvedených webových stránkách je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží” kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka”).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího”). Kupní smlouva je uzavřena odesláním vyplněné objednávky kupujícím a přijetím objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí objednávky automatickou e-elektronickou zprávou na e-mail, který kupující v objednávce uvedl. Přílohou potvrzujícího e-mailu je uzavřená kupní smlouva a tyto VOP. Potvrzujícím e-mailem však prodávající nikterak nedeklaruje dostupnost objednaného zboží, nýbrž pouze dává kupujícímu na vědomí, že objednávku přijal ke zpracování.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující může objednávat zboží z nabídky prodávajícího osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

Zboží se považuje za dodané momentem převzetí zboží kupujícím. Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího odeslání.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odepřít plnění podle kupní smlouvy a od smlouvy odstoupit, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání ve webovém rozhraní a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

V případě, že kupující nebyl spokojen s vyřízením jeho objednávky, resp. v případě, kdy kupující má za to, že prodávající narušil svým jednáním práva kupujícího, je kupující oprávněn obrátit ve smyslu ust. § 1820 odst. 1. písm. j) Obč.Z. na prodávající se stížností. Prodávající vyřizuje stížnosti kupujícího ve lhůtě do 60 dnů. O vyřízení stížnosti a případně o přijatých opatřeních vyrozumí prodávající kupujícího e-mailem nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Toto ustanovení se nedotýká povinností prodávající a zákonných lhůt uvedených v ust. § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kupující je oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a v souladu se zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci obracet se stížnostmi též na Českou obchodní inspekci.

Veškeré spory související s kupní smlouvou nebo těmito VOP budou řešeny v rámci možností smírnou cestou. Kupující jako spotřebitel má v souladu s platnými právními předpisy právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu před kompetentním orgánem, kterým je Česká obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz). V případě, že nedojde k vyřešení sporu smírem, o věci rozhodne příslušný soud České republiky.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny uváděné ve webovém rozhraní obchodu se mohou průběžně měnit. Cena zboží zůstává v platnosti do doby její změny ve webovém rozhraní obchodu. Pro objednávku je platná cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky (dále jen „cena zboží”).

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Není-li uvedeno výslovně jinak, společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se cena zboží navýšená o případné náklady spojené s dodáním zboží dále jen „kupní cena”.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny po dobu delší než 10 dní se ve smyslu ust. § 2002 Obč.Z. považuje za podstatné porušení kupní smlouvy opravňující prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a dodá kupujícímu společně se zbožím.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad či nedostatků toto neprodleně oznámit přepravci. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je doporučeno poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Je-li zásilka poškozená, doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem škodní protokol, ve kterém bude poškození zásilky podrobně popsáno a protokol následně zaslat k rukám prodávajícího. Nedodržení tohoto postupu však kupujícího bez dalšího nezbavuje práv z vadného plnění. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti.

Pro případ, že kupující ve smyslu ust. § 2159 odst. 2 Obč.Z. bez skutkových a právních důvodů nepřevezme zboží, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění takového zboží ve výši 300,- Kč za každý byť jen započatý den úschovy. Prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než 10 dní se ve smyslu ust. § 2002 Obč.Z. považuje za podstatné porušení kupní smlouvy opravňující prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit.

Prodávající si vyhrazuje možnost navrhnout změnu způsobu doručení, zejména v závislosti na charakteru kupujícím objednaného zboží a omezením jednotlivých přepravních společností.

Aktuální možnosti způsobu dodání zboží jsou zveřejněny ve webovém rozhraní obchodu.

Aktuální náklady na dodání (poštovné) zboží a možnosti způsobu platby jsou uvedeny v ceníku přepravy, který je k nalezení ve webovém rozhraní obchodu, a liší se v závislosti na zvoleném způsobu přepravy a formě platby. Balné není účtováno.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující je v souladu s ust. § 1829 Obč.Z. oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat obchodní společnost DyCom Group, s.r.o., IČ: 26355400, se sídlem č.p. 187, 360 01 Jenišov formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující je oprávněn použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinna vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží, nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal. V souladu s ust. § 1820 odst. 1. písm. g) Obč.Z. se podává, že kupující nese náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující odpovídá prodávající pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zboží je kupující povinen zaslat v původním nebo jiném vhodném obalu a zabalené tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení samotného zboží a jeho obalu (zejména aby nedošlo k jeho popsání, polepení či mechanickému poškození přepravcem). Ideálně zboží zabalte do papíru, kartonu, folie či vložte do krabice.

Doporučujeme v případě odstoupení od smlouvy užít k tomu určený formulář (Formulář k odkoupení od kupní smlouvy). V tomto formuláři jsou také uvedeny veškeré bližší informace o postupu. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně (doporučeně neznamená na dobírku!).

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Práva z vadného plnění se řídí ust. § 2165 až § 2174 Obč.Z.. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 Obč.Z., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit práva z vad, či reklamovat zboží osobně v sídle prodávající tj. obchodní společnosti DyCom Group, s.r.o., IČ: 26355400, na adrese č.p. 187, 360 01 Jenišov, nebo písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb rovněž na adrese obchodní společnosti DyCom Group, s.r.o., IČ: 26355400, č.p. 187, 360 01 Jenišov. Byla-li kupujícímu poskytnuta záruka a byla-li v potvrzení podle ust. § 2166 Obč.Z. uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávající, nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je k provedení opravy určen.

Při uplatňování práv z vadného plnění, či při reklamaci zakoupeného zboží prodávající doporučuje podrobně popsat vadu zboží, uvést číslo objednávky, identifikaci kupujícího, a spolu s notifikací vady též prodávajícímu předat zboží za účelem posouzení vady. Zboží lze prodávající předat buď osobně v jejím sídle (č.p. 187, 360 01 Jenišov), nebo jej zaslat na adresu prodávající – obchodní společnosti DyCom Group, s.r.o., IČ: 26355400, č.p. 187, 360 01 Jenišov. Za účelem úspěšného uplatnění práv z vadného plnění kupujícím, resp. za účelem prokázání, že zboží bylo zakoupeno od prodávající, prodávající doporučuje při uplatňování těchto práv vždy doložit záruční list opatřený podpisem prodávající, či daňový doklad vystavený prodávající za zboží.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

V případě, že k dodanému zboží nebyl dodán záruční list od výrobce, za záruční list se považuje prodávajícím vystavený a dodaný daňový doklad. Daňový doklad a případný záruční list je nutno předložit při uplatnění reklamace.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s “Reklamačním řádem” internetového obchodu https://www.dycom.cz který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a právním řádem platným v ČR.

9. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Až do úplného zaplacení kupní ceny zboží zůstává zboží v souladu s ust. § 2132 Obč.Z. ve vlastnictví prodávajícího.

Kupující se zavazuje do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží neučinit jakékoliv právní jednání směřující k nabytí vlastnického práva k předmětu objednávky třetí osobou. V případě porušení tohoto ustanovení, resp. povinností ve větě předchozí, je kupující povinen na základě písemné výzvy uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jedné poloviny neuhrazené části kupní ceny dodaného zboží. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu ani právo na plnění dlužné kupní ceny.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně všech textů, fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Obrázky mají pouze informativní charakter, zboží se může ve skutečnosti mírně lišit.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o ochraně osobních údajů jsou řešené na samostatné stránce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí Obchodních podmínek je Reklamační řád prodávajícího (Plné znění reklamačního řádu zde).

Zboží, které bude doručeno na adresu prodávajícího bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

Prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou užitím uveřejněného obsahu.

Veškerý obsah na webovém rozhraní obchodu prodávajícího je chráněn autorským zákonem.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, případně doporučeně na adresu uvedenou v objednávce.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Podle ust. čl. III. odst. 1 nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), platí, že veškeré právní vztahy plynoucí z kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Práva a povinnosti kupní smlouvou či těmito VOP výslovně neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování: DyCom Group, s.r.o., Jenišov 187, 360 01 Karlovy Vary, tel.: +420353433 744, info@bmwdycom.cz

Prodávající je oprávněn změnit Obchodní podmínky. Prodávající je povinen zveřejnit jejich nové znění.

13. FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (obsahuje návod jak postupovat):