Recyklace.

Společnost vytváří základ pro ekologicky šetrné a hospodárné opětovné použití dokonce před zahájením výroby nových modelů. Zásluhou používání recyklovatelných syntetických materiálů, snížení množství jednotlivých druhů materiálů a pečlivé separace různých materiálů si klade BMW za cíl rychlou a hospodárnou recyklaci vozidel.

Díky této nejen ekonomické, ale také ekologické stránce se společnost BMW DyCom Group umístila na vedoucích pozicích indexu Dow Jones Sustainability Group Index, který je nejdůležitějším seznamem společností zaměřených na udržitelnost na světě.

jsme ohleduplní K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.

Společnost BMW DyCom Group razí cestu v oblasti recyklace vozidel. Specializované a certifikované firmy se starají o proces vlastní recyklace. Každá část vašeho BMW bude zpracována tím nejekonomičtějším a nejekologičtějším způsobem. Kontrolované vrácení, předběžné zpracování, demontáž a recyklace vozidel představují čtyři stupně ekologicky přijatelné manipulace s vozidly s ukončenou životností.

Proces recyklace začíná vypuštěním všech provozních kapalin na vyhrazeném místě. Na tomto pracovišti dochází například k odsátí chladiva klimatizace a brzdové kapaliny, vypuštění chladicí kapaliny, motorového a převodového oleje a k vyčerpání paliva pomocí speciálního zařízení. Všechny kapaliny jsou odděleně přečerpány do skladovacích nádob a recyklovány ve speciálních závodech nebo využity v původním stavu. Součástí tohoto procesu je rovněž aktivace Airbagů a dalších pyrotechnických součástí vozu. 

Zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů, přenosných baterií a akumulátorů z vozidel:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech a přenosných baterií prodávaných například v centrálním zamykání vozidla.

Baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Jsou označené speciálním symbolem, který značí, že by neměly být odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem. Na konci jejich životnosti by je koneční uživatelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Společnost BMW DyCom Group Karlovy Vary zajišťuje individuální systém zpětného odběru automobilových baterií a akumulátorů. Použité automobilové baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru u všech autorizovaných dealerů BMW.

Zpětný odběr přenosných baterií zajišťuje naše společnost prostřednictvím kolektivního systému. Použité přenosné baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v rámci jakéhokoliv místa zpětného odběru.

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění v § 38 ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.

Použité pneumatiky můžete bezplatně odevzdat v rámci jakéhokoli místa zpětného odběru v rámci sítě kolektivního systému, do něhož je naše společnost zapojena. Nejbližší místo zpětného odběru naleznete na:

Budoucí požadavky legislativy vyžadují opakované využití 85procentního podílu hmotnosti vozidla s ukončenou životností buď jako součástí v aktuálním stavu, nebo v podobě surovin pro výrobu nových dílů. Tohoto cíle bylo již dosaženo u kovových součástí. Také sklo a mnoho druhů plastů lze již ekonomickým způsobem obnovit. Společnost BMW DyCom Group Karlovy Vary zaujala v tomto procesu přední roli a účastnila se vývoje nových technologií. Odborně demontované motory je možné v rámci špičkové recyklace renovovat a znovu použít pro původní účely.

Po fázi demontáží, odsátí náplní a provozních kapalin, aktivaci pyrotechnických prvků vozu jsou zbytky vozů včetně karoserie rozděleny na kusy velikosti dlaně a separovány dle materiálového složení. Plasty, textil, kovy jsou následně recyklovány.

hospodárnost a přijatelnost pro životní prostředí.

Konstruktéři divize Design for Recycling ve společnosti BMW DyCom Group určují krok v oblasti recyklace a likvidace vozidel s ukončenou životností díky stanovení priorit v podobě hospodárnosti a přijatelnosti pro životní prostředí. Recyklace se tak stává nedílnou součástí procesu vývoje produktu. Faktory ovlivňující recyklaci jako například design součástí, volba materiálů a techniky spojování mohou být následně včas implementovány.

Dalším důležitým cílem našich konstruktérů je také propagace používání recyklovaných druhotných surovin se známkou kvality u nových vozidel. To otevírá cestu pro uzavřený cyklus využívání materiálů.

INTELIGENTNÍ SOUČÁSTI SE ZAHRNUTOU DALŠÍ DOBOU ŽIVOTNOSTI.

Dlouhodobým cílem společnosti BMW DyCom Group je minimalizovat dopad vozidla na životní prostředí během jeho celého životního cyklu. Je to právě vývoj a výroba veškerých nových vozidel, které otevírají prostor pro toto ekologicky přijatelné a hospodárné opětovné používání.

• Ve fázi vývoje posuzují návrháři recyklovatelnost všech součástí a na příslušných výkresech uvádějí záznamy o svých závěrech.
• Pro velké součásti jako například nárazníky, kokpit atd. jsou připravovány koncepty recyklace.
• Při volbě materiálů je kladen důraz na snížení různorodosti a předcházení používání nerecyklovatelných materiálů.
• Využívání inteligentních technologií pro spojování dílů umožňuje třídění většiny součástí po demontáži podle typu materiálu.
• Dopad používaných součástí na životní prostředí je systematicky posuzován v rámci případových studií „hodnocení životního cyklu“.
• Jsou prováděny virtuální a fyzické analýzy pro zajištění, aby všechna vozidla BMW splňovala stanovené cíle.
• Společnost BMW DyCom Group sdílí prostřednictvím školení a podrobné dokumentace informace o svých analýzách demontáží se všemi ekonomickými činiteli zahrnutými do procesu recyklace.

Tato opatření zahrnují pro všechna vozidla BMW následující postupy:
• pyrotechnické součásti jako například airbagy a předepínače bezpečnostních pásů musí být možné plně aktivovat prostřednictvím standardního rozhraní,
• veškeré provozní kapaliny, jinými slovy oleje, palivo, chladicí a brzdová kapalina, chladivo klimatizace atd., musí být možné rychle a důkladně vypustit příslušným vrtacím bodem nebo vypouštěcím otvorem,
• plastové součásti vážící více než 200 gramů musí být označeny typem materiálu,
• velké plastové součásti, které jsou vhodné pro ekonomickou recyklaci, musí být možné rychle a snadno demontovat.

VRÁCENÍ VOZIDEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ.

Poslední provozovatel nebo vlastník vozidla jej musí předat certifikovanému prodejci nebo odevzdat v jiném certifikovaném odběrném místě. Potvrzení o předání je nutné pro zrušení registrace vozidla na příslušném úřadě. Smluvní odběrná místa společnosti BMW DyCom Group bezplatně odebírají registrovaná vozidla BMW s ukončenou životností.

Pro bezplatný odběr vozidel s ukončenou životností se obraťte na naše autorizované partnery Metalšrot Tlumačov a.s. a Callparts System GmbH – Czech Republic. Síť sběrných míst pro vozidla BMW je pravidelně aktualizovaná.

Přejít na www.metalsrot.cz