1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Proces reklamace výrazně urychlíte, pokud nám zašlete předem podrobný popis závady e-mailem (nejlépe s přiložením fotografiemi poškozené části). Můžeme tak posoudit možnosti opravy ještě předtím, než k nám samotný předmět reklamace dorazí poštou.

Doporučujeme tedy se prvně vždy informovat na nejvhodnější způsob řešení Vaší reklamace. Celý proces tak může být vyřízen během několika dní.

V zájmu urychlení celého procesu reklamace ve vlastním zájmu vždy vyplňte a zašlete reklamační formulář společně s kopií daňového dokladu a přiložte k zasílanému zboží.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek internetového obchodu www.bmw-lifestyleshop.cz

Tento reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník”) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen “zboží”), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen “reklamace”).

“Prodávající” je právnická osoba – společnost: DyCom Group, s.r.o. uvedený v Obchodních podmínkách”.

“Kupující” je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

3. PŘEVZETÍ ZÁSILKY

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zejména překontrolovat:

Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu a kupující dodržel pokyny v prvním bodu tohoto odstavce, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Je také možné poskytnout přiměřenou slevu z ceny výrobku. Volbu provede kupující.

Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku po převzetí zboží, již není možné uznat.

Nedodržením doporučeného postupu však kupujícímu nevzniká žádné omezení jeho zákonných práv jako je např. možnost uplatnit reklamaci vadně dodaného zboží. Nicméně při vyřizování této reklamace může prodávající spotřebiteli prokázat, že zboží nebylo poškozeno přepravou a že bylo dodáno v souladu s kupní smlouvou. Kupující by tak ve vlastním zájmu měl dodané zboží zkontrolovat způsobem, který je výše uveden.

4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši – vzniká nová záruka, která začíná běžet převzetím nového zboží kupujícím.

5. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30. dne ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace.

Prodávající či servisní středisko nejsou povinni po řádném vyřízení reklamace kupujícího o tomto informovat.

Po ukončené reklamaci si může kupující zboží převzít osobně, případně zažádat o zaslání přímo na adresu kupujícího.

Záruku není možné uplatnit v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající má právo odmítnout zásilky zaslané na dobírku.

Zboží, které bude doručeno na adresu prodávajícího bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější způsob vyřízení procesu reklamace.

Prodávající může s přihlédnutím k povaze reklamace a charakteru reklamovaného zboží vyřešit reklamaci bez nutnosti zasílat zboží na adresu Prodávajícího.

Prodávající je oprávněn změnit Reklamační řád. Prodávající je povinen zveřejnit jeho nové znění.

8. FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Datum poslední úpravy Reklamačního řádu: 21.3 2014

Máte zájem o testovací jízdu? Napište nám!

Políčka označená hvězdičkou jsou povinná
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů

Máte zájem o testovací jízdu? Napište nám!

Políčka označená hvězdičkou jsou povinná
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů
Buďte první

Chcete být stále v obraze a vědět o nejnovějších produktech a akcích dříve, než ostatní? Odebírejte náš newsletter!

Políčka označená hvězdičkou jsou povinná
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů