Podmínky půjčení motocyklů BMW

ZÁKLADNÍ INFORMCE ZE VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK, KETERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ SMLOUVY.

Motocykly půjčujeme ve všední pracovní dny mezi 8:30 – 16:30 hodinou.  

Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk minimálně 18 let a být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny. Motocykl bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Motocykl smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Hmotnou zodpovědnost nese vždy nájemce.

Převzetí a vrácení motocyklu

Motocykl se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM od 8:30 hodin prvního dne půjčení a vrací se čistý s plně natankovanou nádrží PHM do 16:00 hodin posledního dne půjčení v pracovní dny (pondělí–pátek).

Kauce

Při předání motocyklu požadujeme vratnou kauci, ve výši 20.000, – Kč včetně DPH. Kauce musí být vždy uhrazena ještě před převzetím motocyklu. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním. Znečištění a poškození motocyklu, úhradu spoluúčasti na havarijním pojištění. Ztrátu a poškození příslušenství.

Pojištění

Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 20 %, min. však 20. 000,- Kč včetně DPH. . Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu se havarijní pojištění neuplatňuje. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit.

Platební podmínky

Po rezervaci motocyklu nájemce obdrží emailem výzvu k úhradě (rezervační list) se specifikací předmětu nájmu, kde je vyčíslena částka za nájem motocyklu, případně příslušenství. Nájemce je povinen k datu splatnosti uhradit celý finanční obnos převodem ve prospěch bankovního spojení pronajímatele. Poté obdrží nájemce emailem k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk bezodkladně zašle poštou, emailem či osobně doručí pronajímateli. Kauci zaplatí nájemce bezhotovostně před převzetím motocyklu, anebo hotově při převzetí motocyklu či příslušenství.

Sankce

Dojde-li ke ztrátě nebo poškození motocyklu, je vypůjčitel povinen mimo jiné zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení do té doby, než vypůjčitel ohlásí půjčiteli ztrátu, popřípadě poškození motocyklu, nebo se půjčitel o těchto skutečnostech jinak dozví.  Tím není dotčen nárok půjčitele na náhradu újmy. Za ztrátu klíčů od motocyklu, osvědčení o registraci motocyklu, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu 5.000, – Kč včetně DPH za každou ztracenou položku. Nevrátí-li předmětný motocykl umytý, vyhrazuje si pronajímatel právo vyfakturovat uživateli 500,-Kč včetně DPH spojené s vyčištěním motocyklu. V případě vrácení hrubě znečištěného motocyklu účtuje pronajímatel smluvní pokutu 5.000, – Kč včetně DPH. Pro případ, že vypůjčitel ztratí nabíjecí kartu, anebo se dostane do prodlení s vrácením nabíjecí karty, zavazuje se zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč včetně DPH. Tím není dotčen nárok půjčitele na náhradu újmy.

Nehody a poruchy

V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození motocyklu, nebo jeho části a dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osob (nezávisle na zavinění vypůjčitele), je vypůjčitel vždy povinen přivolat policii za účelem prošetření dopravní nehody. V případě jakékoli škodní události je vypůjčitel povinen řádně a úplně vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“, který obdrží spolu s doklady k předmětnému motocyklu.

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce, účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 30 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 7 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, a 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 6 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí motocyklu ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.